Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de behandelaar en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Onder opdrachtgever wordt verstaan alle clienten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de behandelaar inroepen.

  1. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, die hij/zij de behandelaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk, telefonisch (via voicemail) of via e-mail te worden gedaan.

  1. Tarieven

Voedsoul hanteert tarieven zoals deze gebruikelijk zijn in de branche. De consulten vinden plaats bij de opdrachtgever thuis. Hiervoor worden geen extra kosten berekend mits de locatie van de opdrachtgever zich maximaal 15 km vanaf de locatie van de behandelaar bevindt.  
Voor consulten aan huis buiten de 15 kilometer, wordt er voor elke kilometer vanaf 15 kilometer van het huis van de behandelaar, een toeslag van 0,20 cent per kilometer gerekend.

Voor consulten op locatie (zoals bij Mums&more in Amersfoort), betaalt de opdrachtgever alleen de consultprijs en dient hij/zij op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie te reizen.

  1. Betaling

U krijgt de factuur via de e-mail opgestuurd. U dient de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen te voldoen.

  1. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van de betaling binnen de gestelde termijn wordt er een eerste herinnering van de factuur naar u gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Verstrekt deze betalingstermijn wordt een tweede herinnering gestuurd met een betalingstermijn van 10 dagen. Verstrekt dit termijn wordt de laatste herinnering gestuurd met een betalingstermijn van 5 dagen. Indien deze betaling uitblijft wordt er een incassobureau ingeschakeld.

  1. Incasso

De behandelaar  is in het hierboven onder artikel 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering worden gestuurd. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een derde herinnering met € 10,00 administratiekosten.

  1. Verschuldigd

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de behandelaar bindend.

  1. Aansprakelijkheid

Het advies van de behandelaar is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De behandelaar sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de behandelaar.

  1. Klachten

Voedsoul doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de behandelaar. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl), per e-mail op info@klachtenloketparamedici.nl of telefonisch via 030-310 0929.

  1. Contactgegevens

Postadres: Lijsterbeslaan 15, 3843 JJ Harderwijk
Telefoonnummer: 0657789301
Emailadres: info@voedsoulharderwijk.nl
Website: www.voedsoulharderwijk.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 73164003
BTW-nummer: NL002184620B05